Regulamin Drogerii Dla Rodziny

Obowiązuje od dnia 01.09.2023

Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży na produkty za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.drogeriadlarodziny.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Adpharma sp. z o.o. z siedzibą w Pieńkowie (dalej: Sklep Internetowy).

Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.drogeriadlarodziny.pl, prowadzony jest przez Adpharma sp. z o.o. z siedzibą w Pieńkowie, Pieńków 148, 05-152 Czosnów, NIP 5252365442, REGON 140505540, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000259670 o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, w całości opłaconym.

Dane do szybkiej i efektywnej komunikacji ze Sklepem Internetowym:

E-mail: drogeria@drogeriadlarodziny.pl  Numer infolinii: 664 344 320
Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

 

I. Definicje

1.   Sprzedawca –ADPHARMA Sp. z o.o. z siedzibą w Pieńkowie, ul. Mariana Adamkiewicza 6, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000259670, posiadająca numer NIP: 5252365442, numer REGON: 140505540, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł pokrytym w całości,

2.    Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.drogeriadlarodziny.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie, zaś Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową.
3.    Konsument –osoba fizyczna zdefiniowana w przepisie art. 22(1) Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową  oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4.    Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca lub mogąca dokonać  u Sprzedawcy poprzez Serwis zakupu na zasadach określonych w Regulaminie, w tym Konsument lub Przedsiębiorca.
5.    Konto – konto Klienta stanowiące podstronę Serwisu, pozwalające na gromadzone informacji o Kliencie i dokonywanych przez niego zamówieniach.
6.    Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
7.    Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu;
8.    Towar -produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, mogący być przedmiotem sprzedaży na rzecz Klienta
9.    Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady korzystania z Serwisu. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10.    Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
11.    Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu, usługi związane z wysyłkową detaliczną sprzedażą Towarów na rzecz Klientów, a oraz inne usługi takie jak wysyłka newslettera. 
2. Złożenie zamówienia na Towary oferowane przez Sprzedawcę oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu odbywa się na podstawie Regulaminu w treści obowiązującej na dzień złożenia zamówienia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Wszystkie Towary będące przedmiotem oferty Sprzedawcy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególności wszystkie Towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami. Produkty w uszkodzonym opakowaniu zewnętrznym, które są z tego tytułu przecenione, opatrzone są odpowiednią adnotacją w tym zakresie. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towarów zgodnych z umową .
4. Nazwy Towarów, marek oraz znaki graficzne wykorzystywane w Serwisie są własnością ich producentów lub innych osób uprawnionych.
5. Opisy Towarów oferowanych w Serwisie służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym.
6. Towary zamówione  za pośrednictwem Serwisu dostarczane są na zasadach wskazanych w dedykowanej zakładce Serwisu oraz w Regulaminie.
7. Za Towary zamówione za pośrednictwem Serwisu oraz za ich dostawę można zapłacić w sposób opisany w dedykowanych zakładkach Serwisu oraz w Regulaminie.
8. Ceny towarów podane w Serwisie są wyrażone w złotych polskich (PLN), zawierają podatek od towarów i usług (VAT) i nie zawierają kosztów dostawy.
9. Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet spełniającym następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca  w celu realizacji zakupów:
a) przeglądarka internetowa Mozilla FireFox wersja 72 lub nowsza, Opera wersja 66 lub nowsza, Chrome wersja 80 lub nowsza, Microsoft Edge (Chromium) wersja 80 lub nowsza,  Safari wersja 13 lub nowsza,  Samsung Internet wersja 11 lub nowsza, Android Webview wersja 106 lub nowsza na ekranach o rozdzielczości poziomej;.
b) minimalna rozdzielczość ekranu powyżej 600 px.
10. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu:
a) zgodnie z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, w tym niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;
b) nie zakłócając jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam);
d) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Sprzedawcy;
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
11. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
1) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
2) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
3) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
4) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
5) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
12. Regulamin, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe w trakcie realizacji zamówienia, podlegają prawu polskiemu.
13. Zawartość Serwisu podlega ochronie prawnej. Sprzedawca nie wyraża zgody na kopiowanie treści ujętych w Serwisie bez jego zezwolenia wydanego na piśmie pod rygorem nieważności.

III. Rejestracja, składanie zamówienia i zawieranie umowy

1. Zamówienia na Towary oferowane przez Sprzedawcę w Serwisie, z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej, Klient może dokonać poprzez wykonanie następujących czynności:
a) utworzenie indywidualnego Konta w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego;
b)zapoznanie się oraz akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
c) prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się w Serwisie, poprzez podanie przez Klienta wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia oraz wysłanie go drogą elektroniczną poprzez wybór opcji „Potwierdzam zamówienie”.
2. Utworzenie indywidualnego Konta w Serwisie jest usługą nieodpłatną. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny podając dane: adres e-mail i hasło składające się z min. 6 znaków w tym znaku specjalnego oraz zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, a następnie postępować zgodnie z instrukcją dotyczącą zakończenia zakładania Konta wysłaną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Konto w Serwisie zakładane jest bezterminowo. Konto może być usunięte jedynie w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie lub na wniosek użytkownika, złożony drogą elektroniczną.
3. Istnieje możliwość złożenia zamówienia bez tworzenia indywidualnego Konta w Serwisie.
4. Klient może składać zamówienia w Serwisie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez formularz zawarty w Serwisie, z wyjątkiem przerw konserwacyjnych lub technicznych.
5. Po złożeniu Zamówienia poprzez wybór opcji „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient otrzyma potwierdzenie wpłynięcia zamówienia na wskazany w trakcie rejestracji lub składania zamówienia adres e-mail. Otrzymanie potwierdzenia Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży i stanowi dowód, iż złożone przez Klienta zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez niego ceny wskazanej w potwierdzeniu Zamówienia. Do chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w zdaniach poprzednich, zamówienie stanowi dla Sprzedawcy jedynie ofertę zakupu Towaru przez Klienta. Po złożeniu zamówienie nie może zmienić zawartości lub zostać połączone z innym zamówieniem.
6. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych w Serwisie. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem telefonu, Klient kontaktuje się z pracownikiem Sprzedającego pod numerem dostępnym w Serwisie we wskazanych godzinach i dniach. Koszt połączenia ze Sprzedającym ponosi Klient według stawek operatora.
7. Warunkiem połączenia z pracownikiem Sprzedającego jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
8. Klient składa zamówienie przez telefon podając Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się w Serwisie oraz ilość Towaru jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy, a także wskazuje swój adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia zamówienia.
9. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
11. W przypadku zamówienia przez telefon pracownik Sprzedającego przedstawia podstawowe informacje o skutkach prawnych zawarcia umowy oraz odpowiada na ewentualne pytania, udzielając jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim.
12. Po złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację zawierającą potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży. Do chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w zdaniach poprzednich, zamówienie stanowi dla Sprzedawcy jedynie ofertę zakupu Towaru przez Klienta. Otrzymanie potwierdzenia Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży i stanowi dowód, iż złożone przez Klienta zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez niego ceny wskazanej w potwierdzeniu Zamówienia.
13. W związku z zamówieniem Sprzedawca kontaktuje się z Klientem lub odbiorcą zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
14. Klient, który składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać zapłaty
za zamówione  Towary oraz dostawę w terminie 48 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia, za wyjątkiem zamówień z opcją płatności „za pobraniem” jeżeli takowa jest dostępna, w przypadku których płatność następuje w momencie dostawy. W przypadku braku zaksięgowania płatności we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
15. Wyboru sposobu zapłaty dokonuje Klient w trakcie zamawiania Towaru.
16. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.
17. Informacja o przewidywanym terminie realizacji zamówienia przekazywana jest Klientowi przy wyborze opcji dostawy zamówionych towarów, oraz drogą elektroniczną w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta.
18. Okres niezbędny do przygotowania zamówienia oraz wysyłka towarów nie powinien przekroczyć 12 (dwunastu) dni roboczych licząc od:
a) obciążenia rachunku bankowego Sprzedawcy wpłatą za zamówienie dokonaną za pośrednictwem systemu płatności online 
b) złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności gotówką „za pobraniem”.
19. Sprzedawca ma prawo odmowy realizacji całości albo części zamówienia w przypadkach, gdy:
a) towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia;
b) niepoprawnego wypełnienia elektronicznego formularz zamówienia w sytuacji, gdy Sprzedawca nie może skontaktować się z Klientem w celu weryfikacji jego danych teleadresowych;
c) takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
20. W przypadkach o których mowa w punkcie 12 powyżej Klient jest niezwłocznie zawiadamiany o tym fakcie drogą elektroniczną nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia. Sprzedawca zwraca Klientowi uiszczoną przez niego cenę Towaru wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami dostawy.
21. Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego w części (z uwagi na incydentalną niezgodność stanów magazynowych, bądź incydentalne uszkodzenie towaru), Sprzedawca zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia. Po otrzymaniu tego zawiadomienia od Sprzedającego, Kupujący według swojego wyboru może:

a) albo od razu odstąpić od umowy w części, która nie może być zrealizowana, co będzie oznaczało realizację przez Sprzedawcą zamówienia w pozostałym zakresie,
b) albo od razu odstąpić od umowy w całości,
c) albo wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin na realizację zamówienia i dopiero po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpić albo dochodzić swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania,
d) albo dochodzić swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania.

22. Faktury mogą być dostarczane do Klienta w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku wystawiania i udostępniania Klientowi faktur w formie elektronicznej stosuje się postanowienia ust. 23 i 24 poniżej.
23. Zawarcie umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w ramach Serwisu i akceptacja postanowień Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na wystawienie i udostępnienie mu faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).
24. Wystawiana przez Sprzedawcę faktura elektroniczna jest udostępniana Klientowi za pośrednictwem konta w Serwisie oraz poczty elektronicznej, poprzez wysyłkę na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub przy zakładaniu konta.

IV. Zapłata ceny oraz koszty dostarczenia Towaru

1. Dopuszczalne są następujące sposoby uiszczenia przez Klienta ceny zamówionego towaru i dostawy:

a) przelew bankowy za pośrednictwem systemu płatności online 
b) płatność za pobraniem zgodnie z formą zapłaty udostępnioną przez dostawcę Towaru

2. W przypadku zamówień składanych telefonicznie jedyną dostępną formą płatności jest płatność za pobraniem
3.Zamówiony przez Klienta Towar zostanie przesłany do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, która zostanie wybrana przez Klienta.
4. Wybór sposobu dostawy przez Klienta następuje w elektronicznym formularzu zamówienia.
5. Do wartości zamówienia dodawany jest koszt dostawy zgodnie z cennikiem umieszczony w Serwisie. 
6. Termin dostawy zamówionych Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej może się różnić w zależności od wybranego spedytora. W przypadku niedoręczenia przesyłki we wskazanym w Serwisie terminie, celem ustalenia przyczyn opóźnienia i podjęcia odpowiednich działań Klient powinien przesyłać Sprzedawcy informację o takim opóźnieniu.
7. W przypadku, gdy z winy Klienta zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone,  Sprzedawca ma prawo obciążenia Klienta kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw, chyba że Klient odstąpi od zamówienia
8. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej powinien być zawsze poprzedzony sprawdzeniem przez Klienta stanu opakowania. W przypadku, gdy stan opakowania wskazuje, że przesyłka mogła zostać uszkodzona podczas transportu Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.
9. W sytuacji opisanej w punkcie 8 powyżej Sprzedawca, po odebraniu od Klienta informacji w tym przedmiocie, zgodnie z wyborem Klienta: ponownie wysyła Klientowi zamówione Towary lub dokonuje zwrotu wartości zamówienia oraz kosztów dostawy na konto Klienta.

V. Postępowanie reklamacyjne

Postanowienie ogólne
1. W przypadku ujawnienia się wady Towaru w postaci:
a) pomyłki w otrzymanym produkcie,
b) braku produktu,
c) uszkodzenia opakowania produktu,
d) wady jakościowej produktu
Klient może złożyć reklamację na adres email: reklamacje@drogeriadlarodziny.pl wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym (pobierz) oraz dokumentacją zdjęciową zgłaszanej wady.
2. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki stosuje się punkt IV.8-9 powyżej.
3. Obok komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, celem wyjaśnienia wątpliwości Klientów związanych z procesem reklamacji, Sprzedawca udostępnia dla Klientów numer telefonu 664 344 320, pod którym można dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
4. Po otrzymaniu i uznaniu zasadności zgłoszenia, Sprzedawca zleci na swój koszt firmie kurierskiej kurs pod wskazany przez Klienta adres celem odebrania od Klienta reklamowanej przesyłki, chyba że Klient skorzysta z innych uprawnień reklamacyjnych mu przysługujących. Klient celem odesłania przesyłki otrzyma od Sprzedawcy list przewozowy celem jego wydrukowania i naklejenia na przesyłkę.
 5.  Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania informacji o reklamacji towaru. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
Rękojmia dla Przedsiębiorców
6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Przedsiębiorcy na zasadach określonych w przepisach art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego za wady i wady prawne (rękojmia). Klient Przedsiębiorca na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo wystąpić z żądaniem: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (w tym ostatnim wypadku jeżeli wada towaru jest istotna).

7.  Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcą  albo Sprzedawca  nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
8. Przedsiębiorca nie może odstąpić od umowy w ramach procedury opisanej w niniejszym ust. 6, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
9. Jeśli Towar sprzedany ma wadę, Przedsiębiorca może również żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca  jest wówczas obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta Przedsiębiorcą jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
Reklamacje Konsumenta
10. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za zgodność Towaru z umową. 
11. Towar jest  zgodny  z  umową,  jeżeli  zgodne  z  umową  pozostają w szczególności jego: 
1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
2)  przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
12. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
a.    nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
b.    przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
c.    publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o zawarciu umowy.
3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust.12 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 12 powyżej oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
14. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia Konsumentowi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia jest dłuższy.
15. Jeśli Towar jest niezgodny z umową Konsument może żądać od Sprzedawcy jego wymiany lub naprawy.  Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy może ona odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową. 
16. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której została poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
17. W przypadku gdy Towar jest niezgodny z umową oraz:
a)    Sprzedawca  odmówi doprowadzenia Towaru do zgodności z umową ze względu na to, że zarówno naprawa jak i wymiana Towaru są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów; lub
b)    Sprzedawca nie doprowadzi do zgodności Produktu z umową poprzez jego naprawę lub wymianę ; lub
c)    Nadal występuje  braku zgodności Towaru z umową, pomimo, że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową; lub
d)    brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy; lub
e)    gdy, z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta
Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. 
18. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny, a w przypadku odstąpienia od umowy od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
19. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
20. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje o tych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
21. Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
b) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
c)  zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/
22. Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
23. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
24. Sprzedawca nie udziela Klientowi gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast przekazuje gwarancje udzielone przez producentów dla Towarów lub informuje o takich gwarancjach.

VI. Postępowanie reklamacyjne w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Apteka podejmuje działania mające na celu zapewnienie w pełni poprawnego działania Serwisu. W tym celu podejmuje m.in. działania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń typu spam, wirusy, ataki hakerskie, w szczególności poprzez kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich i przeciwdziałanie rozpowszechniania spamu.
2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Apteki Klient może zgłaszać mailowo na adres reklamacje@aptekadlarodziny.pl.

VII. Odstąpienie od umowy i zwrot zakupionych towarów

1. Sprzedawca podejmuje działania mające na celu zapewnienie w pełni poprawnego działania Serwisu. W tym celu podejmuje m.in. działania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń typu spam, wirusy, ataki hakerskie, w szczególności poprzez kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich i przeciwdziałanie rozpowszechniania spamu.
2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać mailowo na adres reklamacje@drogeriadlarodziny.pl lub drogeria@drogeriadlarodziny.pl
VII. Odstąpienie od umowy i zwrot zakupionych towarów
1.Klient będący Konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów tego działania.
2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Klient będący Konsumentem może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego  w Serwisie.
5. Termin 14-dniowy na odstąpienie od Umowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
6. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Klienta będącego Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Klienta będącego Konsumentem jest wyłączone w przypadku:

a) świadczenia usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
b) Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
e) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
h) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
i) Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
j) Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
k) Umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczonych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcą utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
m) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy,  aby przyjechała do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
9. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient Konsument, chyba, że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Klienta Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta Konsumenta.
10. Jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11. Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

VIII. Ochrona danych

Sprzedawca zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych Klienta i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://drogeriadlarodziny.pl/polityka-prywatnosci.

IX. Pozostałe Prawa i Obowiązki Stron

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony.
2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.
3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
4. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
5. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego.
6. Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, tj. ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej bezpłatnie przez Sprzedawcę.
7. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter, wyrazili zgodę na przetwarzanie danych (adres e-mail) w celu jego wysyłki, a także potwierdzili subskrypcję (chęć korzystania).

X. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy , a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. 
3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Serwisie. Sprzedawca poinformuje Klienta na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta w jego indywidualnym Koncie na etapie rejestracji (o ile zostało stworzone), zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. 
5. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami pkt. IX ust. 2 Regulaminu.
6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.